2 Min. read

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีรับปี 60 สำหรับพี่น้องชาวไทย เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจับการสถาบันการเงินทั้งของภาครัฐและเอกชนจัดตั้ง คลินิกแก้หนี้ ช่วยเหลือประชาชนที่ตั้งใจจะแก้ปัญหาหนี้สินของตัวเองให้หมดไป

โดยเมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย​สำนักงานใหญ่ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปัญหาหนี้ในภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและภาพรวมของเศรษฐกิจในระยะยาว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการวางโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ปัญหาหนี้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายรายซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในขั้นตอนการเจรจา ทำให้การแก้ปัญหาไม่เบ็ดเสร็จและขาดประสิทธิภาพ

ธนาคารพาณิชย์รวม 16 แห่ง และ SAM จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ คลินิกแก้หนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่สุจริตและมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาได้มีโอกาสแก้ปัญหาภาระหนี้สินที่มีกับเจ้าหนี้หลายรายอย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย SAM จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่แทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ตามศักยภาพจริง

สำหรับโครงการนำร่องที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้ครอบคลุมเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารไทยและสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งมีสถานะเป็นหนี้เสีย (ค้างชำระมากกว่า 90 วัน) ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงเจตนาที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างวินัยในการใช้จ่าย ทั้งนี้ จะมีการติดตามประเมินผลโครงการนี้เป็นระยะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (SAM)


Source : sanook.com

Photo : www.bot.or.th

Comments

Powered by Facebook Comments