2 Min. read

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายเมาแล้วขับ สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ใช้ใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว หากตรวจพบแอลกอฮอล์ เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถูกจับดำเนินคดี หวังลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุทางถนน

ได้ยินข่าวคราวกันมาบ้างสักพักหนึ่งแล้วว่า รัฐบาลจะมีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องของ ‘เมาแล้วขับ’ โดยกฎหมายนี้จะใช้สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และผู้ที่ไม่มีใบขับขี่หรือถือใบขับขี่แบบชั่วคราว บุคคลดังกล่าว ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2560 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ โดยลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 142 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(1) กรณีตรวจวัดจากเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เว้นแต่ผู้ขับขี่ในกรณี ดังต่อไปนี้มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

(ก) ผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(ข) ผู้ขับขี่ซึ่งไดรั้บใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

(ค) ผู้ขับขี่ซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่สําหรับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้

(ง) ผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่”

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม ในท้ายประกาศระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ ว่า โดยที่การขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมีผลทำให้ ประสิทธิภาพในการควบคุมยานพาหนะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยหรือมีประสบการณ์ในการขับขี่ไม่เพียงพอ แม้จะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเพียงเล็กน้อยก็มีผลทำให้ความสามารถในการควบคุมยานพาหนะลดลงได้

สรุปง่ายๆ ก็คือ ผู้ที่อายุเกิน 20 ขึ้นไปที่มีใบขับขี่ ยังคงตรวจวัดแอลกอฮอล์ในปริมาณเดิมคือ 50 มก. ส่วนผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และผู้ที่ไม่มีใบขับขี่หรือถือใบขับขี่ชั่วคราว ต่อให้อายุเกิน 20 ในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็จะต้องไม่เกิน 20 มก. หากเกินแต่กฎหมายกำหนดถือว่าเมา


Source : www.nationtv.tv

Photo : tnnthailand.com / car.boxzaracing.com

Comments

Powered by Facebook Comments