0 Min. read

นับเป็นเรื่องราวดีๆ ทางการศึกษาของโคราชซึ่งหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบ เมื่อ โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 60 สถานศึกษาพอเพียง จากจำนวนโรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อปี 2554   

โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยในเฟสบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า ครบุรีของเรา รวมเรื่องราวของชาวครบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยระบุว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านคลองยางซึ่งนำโดย นายถนัด บรรลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดโครงการตามแนวพระราชดำริมากมาย เพื่อมุ่งหวังให้คณะครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิดหลักปฏิบัติต่างๆ มาบูรณาการในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ไปยังชุมชนของตนเองได้ เช่น การปลูกหญ้าแฝก การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงหมูป่า การปลูกผักและผลไม้แบบผสมผสาน การเพาะเห็ดนางฟ้า การคัดแยกขยะ จักรยานปั่นน้ำ ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นต้น

อนึ่ง ความสำเร็จนี้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป จนมีโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ไปขอศึกษาดูงานที่โรงเรียนหลายคณะ


cr. : ครบุรีของเรา รวมเรื่องราวของชาวครบุรี 

Comments

Powered by Facebook Comments