5 Min. read

โรงเพาะเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่บ้านมาบพิมานพัฒนาแห่งนี้ มีไก่อยู่ 200 ตัว ให้ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 150 ฟอง/วัน

นายวรวุธ บุญพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านมาบพิมานพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ดำเนินการขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้เสริมในช่วงที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง

สำหรับชุมชนบ้านมาบพิมานพัฒนา นั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้จำนวน 148,500 บาท มาใช้ในการจัดสร้างกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และสร้างแหล่งจำหน่ายแบบร้านค้าชุมชน เพื่อนำสร้างเงินทุนหมุนเวียนเป็นค้าจ้างคนในชุมชนในการดูแลฟาร์มไก่ไข่ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวกำลังเข้าที่ผลผลิตที่ได้มีการตอบแทนที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ในการเลี้ยงไก่ไข่ของกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่บ้านมาบพิมานพัฒนานั้น ในช่วงระยะเริ่มต้นเกษตรกรต้องประสบกับปัญหาไก่ไข่ออกไข่ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ไก่เกิดความเครียด ออกไข่ไม่เต็มที่ จึงได้ช่วยกันคิดค้นศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเครียดของไก่ โดยใช้วิธีการเปิดเพลงให้ไก่ฟัง เพราะเชื่อว่าเสียงเพลงสามารถช่วยให้อารมณ์ของไก่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังนำพัดลมมาติดตั้งเพื่อลดความร้อนและถ่ายเทอากาศในโรงเรือน สร้างบรรยากาศแหล่งที่อาศัยของไก่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ไก่ลดอาการเครียด เชื่องไม่ตื่นตระหนกง่าย ออกไข่ให้ผลผลิตที่ดี ปัจจุบันในโรงเพาะเลี้ยงไก่ไข่แห่งนี้มีไก่อยู่ 200 ตัว ให้ผลผลิตไข่ไก่ประมาณ 150 ฟองต่อวัน ซึ่งถือเป็นปริมาณที่สูงหากเทียบกับโรงเรือนอื่นๆที่ไม่ใช้วิธีนี้ในช่วงเดียวกัน


Source : kasetkaoklai.com

Comments

Powered by Facebook Comments