1 Min. read

เกือบร้อยปีที่เปิดการเรียนการสอน เปลี่ยนชื่อสถาบันมาหลายต่อหลายครั้ง ทั้ง โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ล่าสุดได้รับการเปิดเผยข้อมูลโดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ติด TOP 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนสอบติดครูผู้ช่วยประจำปี 2560 โดยอยู่ในลำดับที่ 2 และถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 สถาบันการศึกษาซึ่งมีผู้เรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2560

โดยเรื่องนี้ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ที่มีจำนวนผู้สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 และ 10 อันดับสูงสุดที่มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 (กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559)

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู คือ จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากที่สุด จำนวน 1,320 คน รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,247 คน และมหาวิทยาลัยทักษิณ 1,189 คน ตามลำดับ

นอกจากนี้ จากข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2560 (กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559) จากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 3,792 คน โดย 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสอบเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 ได้มากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 170 คน รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 135 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เท่ากัน 130 คน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพครูทั้งระบบปิด (หลักสูตรครู 5 ปี) และระบบเปิด (สอบบรรจุครูผู้ช่วย) แต่ในความจริงอาจจะต้องคำนึงถึงข้อเปรียบเทียบอื่น ๆ หรือสัดส่วนของปริมาณการรับนักศึกษาต่อจำนวนบัณฑิตที่จบออกไป หรือไปทำงานในสาขาวิชาชีพอื่นๆ หรือการมีงานทำของบัณฑิตด้วย


Source + Photo : www.moe.go.th

Comments

Powered by Facebook Comments