15 Min. read

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สร้างชื่ออีกแล้ว ด้วยการติด 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดของเอเชียแปซิฟิก Best universities in the Asia-Pacific region 2017 ซึ่งจัดอันดับโดย Times Higher Education

อนึ่ง Best universities in the Asia-Pacific region 2017 เป็นปีแรกที่มีการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแวดวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาในย่านเอเชีย-แปซิฟิก โดยใช้ข้อมูลการสำรวจวิจัยโดย Times Higher Education ซึ่งมีการเปิดเผยผลการจัดอันดับออกมาเมื่อ 4 กรกฎาคม 2017  ที่ผ่านมา การจัดอันดับครั้งนี้ว่ากันว่ามีการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งสิ้นจาก 38 ชาติที่อยู่ใน East Asia, Southeast Asia and Oceania และมีมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับเกิน 200 เล็กน้อยจากที่ติดเข้ามาทั้งสิ้น 13 ประเทศ

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยชี้วัดที่ใช้เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรายการ THE World University Rankings 2016-17 แต่มีการปรับน้ำหนักในการให้คะแนนที่เหมาะกับมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ของภูมิภาคบางแห่ง โดยสรุปปัจจัยที่ใช้พิจารณาจัดอันดับประกอบไปด้วย

 • Teaching (the learning environment)
 • Research (volume, income and reputation)
 • Citations (research influence)
 • International outlook (staff, students and research)

ผลการจัดอันดับปรากฎว่า ญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับมากที่สุดในปีนี้ 69 แห่ง ตามด้วยจีน 52 แห่ง ส่วนชาติอื่นๆ ที่มีผลงานแข็งแกร่งขึ้นมาระดับรองๆ ลงไปได้แก่ ออสเตรเลีย 35 แห่ง ไต้หวัน 26 แห่ง และเกาหลีใต้ 25 แห่ง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยติดอันดับทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับในช่วง 101-110
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) อันดับ 111-120
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 141-150
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 161-170
 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับ 161-170
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับ 171-180
 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับ 191-200
 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 191-200
 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 200+

ในตารางจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยจากจีนและสิงคโปร์ ครองอิทธิพลมากที่สุดในท็อป 5 โดย National University of Singapore (อันดับ 1), Peking University (2), Tsinghua University (4) and Nanyang Technological Universityที่มาจากนอกเอเชียชาติเดียวที่มีส่วนร่วมคือ University of Melbourneที่อยู่อันดับ 3


Source : blog.eduzones.com

Comments

Powered by Facebook Comments