0 Min. read

กองอำนวยการ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่พบว่าในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560 อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตามโทรสาร กองอำนวยการ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกลาง ด่วนที่สุดที่ มท 0627/ว390-391 ลว.2 ส.ค.60 และโทรสารในราชการจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๑/ว๑๖๐๒๒ จึงขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบสถานการณ์ อย่างทั่วถึง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนนิรภัย 1784

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตก น้ำท่วม ลงวันที่ 3 ส.ค. 2560 ดังนี้


Source : เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

Comments

Powered by Facebook Comments