4 Min. read

พูดถึงการท่องเที่ยวก็มีหลายแบบแล้วแต่ความชอบความพอใจ ผมมีอีกที่ที่อยากจะนำเสนอ นอกจากจะได้รับความสุขจากการพักผ่อนในพื้นที่และบรรยากาศอันสวยงามแล้ว ยังได้รับความรู้อันเกี่ยวเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ อีกด้วย เหมาะมากสำหรับพาครอบครัวที่มีหลายช่วงอายุไปเที่ยวชม เด็กๆ ก็เพลิดเพลิน คุณปู่คุณย่าก็สุขใจ ที่สำคัญคือเหมาะกับคนที่ชอบบันทึกความทรงจำด้วยภาพถ่าย เพราะวิวทิวทัศน์สวยงามน่าแชะอยู่หลายโซน … ที่ๆ ผมกำลังจะพูดถึงคือ ซแรย์ อทิตยา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หนึ่งในโครงการพิเศษใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยพระองค์ทรงตั้งพระทัยให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริภายใต้การดูแลของ ‘โครงการเกษตรอทิตยาทร’

[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ]

[พื้นที่ทางเข้า ‘โรงเรียนชาวนา’ โครงการเกษตร อทิตยาทร สวยงามเหลือเกิน]

ที่มาที่ไปของ ซแรย์ อทิตยา |

ก่อนเที่ยวชมเราต้องรู้ก่อนในเบื้องต้นว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมาเช่นไร จึงขอเล่าแบบพอสังเขปดังนี้

ซแรย์ อทิตยา เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย ที่น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานเรื่อง ‘บริการรวมที่จุดเดียว’ หรือ ‘One Stop Service’ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินงาน เน้นการพัฒนาเกษตรกรรุ่นเก่า ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer โดยปัจจุบันมีเกษตรกรเยาวชนผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นจำนวน 6 รุ่น รวมจำนวน 295 คน

ในส่วนของพื้นที่ ที่นี่ได้ออกแบบพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ และจากส่วนกลาง

ซแรย์ อทิตยา เป็นภาษาเขมรท้องถิ่น ซึ่งแปลว่า ‘นา ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ’ โดยพระองค์ได้ประทานสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ มีรูปแบบเป็น ตัวอักษร ‘อ’ (ออ-อ่าง) สีม่วง เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของเกษตรกร ล้อมรอบด้วยลายกนก แสดงถึงวัฒนธรรมภาคอีสาน และรวงข้าวสีทองเป็นรูปหยดน้ำ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรให้รุ่งเรือง หยดน้ำแสดงถึงความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนน้ำพระทัยที่หยดลงบนผืนดินนั้นให้เจริญงอกงาม แสดงถึงพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรของไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรให้ก้าวล้ำนำสมัยตามความก้าวหน้าทางสังคมในยุคปัจจุบัน

[เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “โครงการ ซแรย์ อทิตยา” ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานชื่อเรียกโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ฯ เป็นภาษาเขมรท้องถิ่นว่า “ซแรย์ อทิตยา”]

บรรยากาศของ ซแรย์ อทิตยา |

ขอบอกว่าบรรยากาศที่ ซแรย์ อทิตยา สวยงามและสบายๆ เป็นกันเอง โดยขณะนี้ได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรอย่างครบวงจร ในจังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ต้องบอกว่างดงามเกินบรรยาย

ภายในโรงเรียนชาวนาแห่งนี้ นอกจากจะมีพื้นที่จัดแสดงความรู้เรื่องข้าว ประเพณีวัฒนธรรม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าว, ปฏิทินแสดงระยะเวลาการเจริญเติบโต และช่วงเวลาการจัดการในการผลิตข้าวหอมมะลิ ซึ่งถือเป็นฐานการเรียนรู้หลักแล้ว ยังมีฐานการเรียนรู้การเกษตรอื่นๆ อีก อาทิ ฐานการเรียนรู้ทรัพยากรดิน การรักษาและการฟื้นฟูดิน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับดินทั้งในเรื่องการตรวจสอบและประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมถึงการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกข้าว, ฐานการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์แปลงนาและการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว ซึ่งพระองค์ติ๊ดได้ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3, ปลานิลแดง และปลาบึก จำนวน 99 ตัว ลงในสระน้ำของโครงการฯ ก่อนหน้านี้

[บรรยากาศความร่มรื่นสวยงามที่ ซแรย์ อทิตยา – พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการฐานการเรียนรู้ ทั้ง 6 ฐาน]

มีการจัดแบ่งเป็นนิทรรศการฐานการเรียนรู้ ทั้ง 6 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เรื่องข้าวประเพณีวัฒนธรรมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรดิน การรักษาดินและการฟื้นฟูดิน ด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นปอเทือง ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศน์แปลงนาการป้องกันกำจัดโรคด้วยพืชสมุนไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และประโยชน์ของแมลงศัตรูข้าวตามความสมดุลย์ของระบบนิเวศน์ ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และฐานการเรียนรู้ที่ 6 การแปรรูปข้าว เพิ่มคุณค่าสารอาหาร และเพิ่มมูลค่าเศรษฐศาสตร์สำหรับชาวนาไทย

นอกจากจะเป็นฐานการเรียนรู้แล้ว ที่นี่ยังมีเนื้อที่อีกร่วมๆ 20 ไร่ ที่กันไว้สร้างอาคารที่พัก ด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าพักได้ใช้บริการแปลงนาทดลอง อีกทั้งยังได้สัมผัสบรรยากาศของท้องทุ่งนา โดยหากมีความประสงค์ที่จะทดลองปักดำนาในแปลงนาก็สามารถร่วมกิจกรรมกับทางโครงการได้

[บรรยากาศความร่มรื่นสวยงามที่ ซแรย์ อทิตยา ]

พืชพันธุ์ – สินค้าของ ซแรย์ อทิตยา |

พืชพันธ์ไม้ของที่นี่งอกงามไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่เพาะปลูกในพื้นที่ดินอุดมอย่างภาคกลาง ข้าวโพดหวาน มะเขือเทศ แตงกวา ฟักทอง รวมทั้งต้นกล้าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น สร้อยไก่ ดาวเรือง ทานตะวัน บัวตอง คอสมอส ล้วนเป็นพืชผักที่อยูในแผนเพาะปลูก เพื่อให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองความอร่อยจากผลผลิตที่นำมาแปรรูป และสามารถเลือกซื้อพืชผักสวนครัวสดๆ และราคาถูก ได้จากแปลงทดลองของโครงการ โดยพระองค์ติ๊ดได้ประทานสัญลักษณ์ที่พระองค์ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองแก่โครงการเกษตรอทิตยาทรนี้ด้วย สัญลักษณ์ (โลโก้) ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับสัญลักษณ์ประจำโครงการฯ นั่นเอง

[ภาพพืชผักของที่นี่ซึ่งขอบอกว่างอกงามไม่แพ้ที่เพาะปลูกในพื้นที่ดินอุดมอย่างภาคกลางเลยทีเดียว ]

[‘พระองค์ติ๊ด’ ทรงใส่พระทัยในทุกๆ รายละเอียดของงานในโครงการด้วยพระองค์เอง]

[ผลผลิตที่นำมาแปรรูปแล้วภายใต้แบรนด์ของ ซแรย์ อทิตยา]

ขอบอกว่านอกจากจะอิ่มอกอิ่มใจ อิ่มปากอิ่มท้อง แถมมีของฝากสุดเอ็กซคลูซีฟด้วยแล้ว ยังอิ่มความรู้และความสุขอีกด้วย เช่นนี้แล้วจะพลาดได้หรือ …ซแรย์ อทิตยา เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมโครงการซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ


Source + Photo : FB – ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร

Comments

Powered by Facebook Comments