3 Min. read

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบพบ 10 มหาวิทยาลัยเอกชน จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดเผยรายชื่อ ให้ผู้เรียนพิจารณาก่อนสมัครศึกษาต่อ 

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ.เป็นประธาน ได้พิจารณามหาวิทยาลัยเอกชนที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีมติให้เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่มีปัญหา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับทราบ เพราะถ้าเลือกเรียนแล้วอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพ  โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัญหา 10 แห่ง ใน 98 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร และหลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับทราบ เพราะถ้าเลือกเรียนแล้วอาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพ

นายสุภัทร จำปาทอง

 

โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนที่อยู่ในข่ายไร้คุณภาพการศึกษา ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 2. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  
 3. มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
 4. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
 5. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี  
 6. วิทยาลัยทองสุข
 7.  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
 8. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 9. สถาบันรัชต์ภาคย์
 10. มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตรวจสอบมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2559 โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามที่กำหนด และรับนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่แจ้งไว้

ทั้งนี้ ในบางมหาวิทยาลัยแจ้งว่าปิดบางหลักสูตรไปแล้ว แต่เท่าที่ตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้ปิดจริง ดังนั้น กกอ.มีมติให้ สกอ.ลงไปตรวจสอบอีกครั้ง เช่น เปิดเพราะมีนักศึกษาค้างท่อหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานให้ สกอ.แจ้งความดำเนินคดี” นายสุภัทร กล่าว

นายสุภัทรกล่าวอีกว่า สำหรับมหาวิทยาลัยราชธานี เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยส่งข้อมูลใดๆ ให้ สกอ.ดังนั้น กกอ.จึงมีมติให้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยให้ส่งข้อมูลมาให้ เบื้องต้นมหาวิทยาลัยประสานว่าจะจัดส่งข้อมูลแก่ สกอ.โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม สกอ.จะรายงานมติดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทราบ และมีคำสั่งเพื่อดำเนินการกับมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่งต่อไป

สำหรับ 20 หลักสูตรในที่ตั้ง พบปัญหาใน 8 มหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
 2. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
 3. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฎศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
 4. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
 5. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
 6. วิทยาลัยทองสุข 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
 8. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

สำหรับหลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร พบปัญหาใน 5 มหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 15 ศูนย์ 26 หลักสูตร
 2. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 1 ศูนย์ 2 หลักสูตร
 3. วิทยาลัยทองสุข 7 ศูนย์ 11 หลักสูตร
 4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 5 ศูนย์ 22 หลักสูตร
 5. สถาบันรัชต์ภาคย์ 11 ศูนย์ 17 หลักสูตร

ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรที่ สกอ. ไม่รับทราบจะต้องงดรับนักศึกษาทันที เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาที่เรียน โดย สกอ.จะนำรายชื่อหลักสูตรที่สกอ.ไม่รับทราบแจ้งให้นักศึกษารับทราบทางเว็บไซต์ของสกอ. เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครเข้าเรียนด้วย


Source : voicetv.co.th

Writer : Nerd Man

 

Comments

Powered by Facebook Comments