16 Min. read

หลายคนคงคิดเหมือนกันว่า ทุกวันนี้โคราชรถติดมาก ถนนเหมือนจะกว้างไม่พอรองรับรถที่ใช้เส้นทางพร้อมๆ กัน (ทั้งที่ก็กว้างเต็มที่แล้ว) และทุกคนก็คงคิดเหมือนๆ กันว่า อยากมีระบบขนส่งมวลชนแบบเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก เพื่อความสะดวกสบาย ก็มีความน่าจะเป็นของระบบขนส่งมวลชนมากมายหลายแบบที่เสนอเข้ามา ซึ่งก็ยังไม่ลงตัว จนล่าสุดกับรถไฟฟ้ารองเบาที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุด

ข่าวล่าสุดนี้ถูกเปิดเผยในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,254 วันที่ 20 – 22 เมษายน พ.ศ. 2560 ความว่า …

สนข.เร่งศึกษาแผนแม่บทแก้ปัญหาจราจรโคราชหลังเมืองเติบโตรวดเร็ว ชี้รถไฟรางเบาหรือ LRT เหมาะสมที่สุดคาดใช้งบก่อสร้าง 1.5 หมื่นล้านบาท ค่าโดยสารไม่เกิน 20 บาท เผยเปิดเวทีรับฟัง 2 ครั้งชาวโคราชตอบรับดีคาด เฟสแรกเปิดใช้งานได้ในปี 66

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ตามที่ สนข.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ทำการศึกษาแผนแม่บทจราจร และแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน โดย สนข.ได้ลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อพบปะกับกลุ่มผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 ครั้ง และได้จัดสัมมนาใหญ่ไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนศึกษา การวางแผนโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบว่า ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองนครราชสีมาคือระบบรถรางเบาระดับพื้น (High Floor) ซึ่งจะเป็นระบบหลัก มีระบบรถโดยสาร (Bus Technology) เป็นระบบรอง สำหรับแนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ มีทั้งหมด 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ สายสีเขียว สายสีส้ม และสายสีม่วง โดยจุดจอดแต่ละสถานี จะมีระยะห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร

ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะผู้จัดการโครงการ เปิดเผยถึงรายละเอียดโครงการศึกษาแผนแม่บทฯ ว่า แนวคิดการจัดทำแผนแม่บทจราจรและระบบขนส่งสาธารณะ เริ่มจากผลการสำรวจปริมาณการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพบว่า 51% เป็นรถและการเดินทางผ่านเมือง จึงเสนอแผนการวางโครงข่ายถนนด้วยถนนวงแหวนทั้งรอบนอกและรอบในให้สมบูรณ์ เพื่อผันรถผ่านเมืองให้วิ่งอ้อมเขตเมืองได้สะดวกไม่ต้องเข้ามาในเขตเมือง ส่วน 49% เป็นการเดินเท้า ทางเข้า-ออกตัวเมืองเสนอแผนให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้าเมืองหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทน จากผลการศึกษาและทำนายปริมาณความต้องการเดินทางนำมากำหนดเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ 3 เส้นทาง คือสายสีเขียว สายสีส้ม และสายสีม่วง มีแผนการดำเนินโครงการพัฒนา เป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 สายสีเขียวและสีส้ม เปิดบริการปี 2566 ระยะที่ 2 สายสีม่วง เปิดบริการปี 2569 และ ระยะที่ 3 ส่วนต่อขยายทั้งหมด เปิดบริการปี 2572

“อนาคต 20 ปี คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะประมาณ 2 หมื่นคนต่อชั่วโมงต่อทิศทางในชั่วโมงเร่งด่วน ผลการเลือกรูปแบบเทคโนโลยีระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมที่ความเร็วประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีทางเลือก 2 กลุ่มคือ รถเมล์ไฟฟ้า ด่วนพิเศษ (Electric Bus Rapid Transit, BRT) และรถรางเบา (Light Rail Transit, LRT) สรุปผลการเปรียบเทียบโดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process, AHP) ตามเกณฑ์ 5 ข้อในการจัดลำดับความสำคัญ (ความน่า เชื่อถือของเทคโนโลยี ความเหมาะสมทางกายภาพ ศักยภาพในการรองรับ ปริมาณผู้โดยสาร ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและค่าโดยสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน) พบว่าระบบ LRT มีความเหมาะสมมากที่สุด แผนแม่บทระบบขนส่งสาธารณะจึงเสนอให้ใช้ระบบ LRT มีโครงสร้างทางวิ่งระดับพื้นดิน ผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเส้นทางรถไฟฟ้า ทั้ง 3 สาย”

ศ.ดร.สุขสันติ์ กล่าวอีกว่าสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ขั้นตอนจากนี้จะมีการสัมมนาครั้งใหญ่อีก 1 ครั้ง ถือเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสรุปแผนทั้งหมด ก่อนที่จะสรุปเพื่อนำเสนอรัฐบาลให้ความเห็นชอบแผน และใช้แผนนี้ในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต ส่วนจะสามารถเริ่มต้นได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาล

“โดยจะแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ เฟสแรกจะเป็นเส้นทางสายสีเขียวและสีส้ม ช่วงปี 2563-2565 เฟสที่2 เป็นเส้นทางสายสีม่วง ช่วงปี2566-2568 และเฟสที่ 3 เป็นเส้นทางส่วนต่อขยาย ช่วงปี2569-2571 ส่วนอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทตลอดสาย ซึ่งก่อนการก่อสร้างเส้นทางตามแผนแม่บท จะมีการนำรถพลังงานไฟฟ้ามาทดลองวิ่งให้บริการก่อน เพื่อพิจารณาว่าได้ผลดีตามที่ได้ทำการวิจัยหรือไม่ก่อนจะลงทุนทำ LRT”

ก็ต้องรอฟังข่าวและตามติดกันต่อไปว่า ผลสุดท้ายโคราชเราจะมีระบบขนส่งมวลชนแบบใดไว้ใช้งาน – ผู้เขียน


Source : http://www.thansettakij.com / http://www.skyscrapercity.com

Writer : Nerd Man


ข้อมูลเพิ่มเติม updated 28 ต.ค. 2559 : สำหรับเส้นทางหลักที่วางไว้นั้นมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น 3 เส้นทาง คือ

  1. สายสีม่วง เริ่มต้นเส้นทางจากตลาดเซฟวัน-ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์-ห้างสรรพสินค้า Terminal 21-สี่แยกประโดก-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโคราช-สี่แยกจอหอ-ค่ายสุรนารายณ์ (ซอยไนท์บ้านเกาะ) และสิ้นสุดเส้นทางที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
  2. สายสีเขียว เริ่มต้นเส้นทางจากสถานีการทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (บ้านห้วยยาง)-ร้านของฝากเตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว)-ตลาดเซฟวัน-วัดใหม่อัมพวัน-สวนสาธารณะภูมิรักษ์-ตลาดสวายเรียง-สถานีรถไฟนครราชสีมา-ห้าแยกหัวรถไฟ-เทศบาลนครนครราชสีมา-ตลาดแม่กิมเฮง-อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-โรงเรียนสุรนารีวิทยา-มรภ.นครราชสีมา-หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา-สี่แยกจอหอสิ้นสุดเส้นทางที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2(จอหอ)
  3. สายสีส้ม เริ่มต้นเส้นทางจากดูโฮม-สุสานเม้งยิ้น-แยกถนนสรรพสิทธิ์-ถนนพลล้าน-ถนนอัษฎางค์-ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า1-อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1-ห้างสรรพสินค้าTerminal21-สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2-สี่แยกประโดก-โรงแรมวีวัน-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา-วิทยาลัยอาชีวศึกษา-ถนนชุมพล-ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาสิ้นสุดเส้นทางที่ถนนมหาดไทย

เส้นทางระบบขนส่งมวลชนเมืองโคราช (เพิ่มเติม) มีทั้งหมด 7 สาย คือ

  1. สายสีเขียวเข้ม (นำร่อง) เริ่มจากตลาดเซฟวัน – แยกปักธงชัย – ปึงหงี่เชียง – อู่เชิดชัย – ถนนสืบสิริ – วัดใหม่อัมพวัน – สวนภูมิรักษ์ – สวายเรียง – สถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา – 5 แยกหัวรถไฟ – เทศบาลนครนครราชสีมา – ตลาดแม่กิมเฮง – อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี – รร.สุรนารีวิทยา – ม.ราชภัฏนครราชสีมา – มทร.อีสาน – รร.ดุสิตปริ๊นเซส ชุมชุนมหาชัย – บ้านนารรีสวัสดิ์ บ้านเกาะ
  2. สายสีเขียวอ่อน (ต่อขยายจากเซฟวัน) เริ่มที่ตลาดเซฟวัน – รร.ราชสีมาวิทยาลัย – รร.อุบลรัตนราชกัญญาฯ – วิทยาลัยนครราชสีมา – เจ้าสัว – สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 ห้วยบ้านยาง
  3. สายสีเขียวอ่อน (ต่อขยายจากบ้านเกาะ) เริ่มจากสถานีบ้านนารีสวัสดิ์ – หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา – ปภ.เขต 5 – แยกจอหอ – ค่ายสุรนารายณ์ – สำนักงานขนส่งฯ 2
  4. สายสีม่วงเข้ม เริ่มที่ตลาดเซฟวัน – แยกปักธงชัย – ปึงหงี่เชียง – อู่เชิดชัย – โรงแรมสีมาธานี – รพ.กรุงเทพราชสีมา – เดอะมอลล์โคราช – เทอร์มินอล 21 โคราช – สถานีขนส่งแห่งที่ 2 บขส.ใหม่ – แม็คโคร – แยกประโดก – เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา – ม.วงษ์ชวลิตกุล – สุรนารายณ์ซอย 13 ข้างไนท์บ้านเกาะ – บ้านนารีสวัสดิ์
  5. สายสีม่วงอ่อน (ต่อขยายจากม.วงษ์ชวลิตกุล) ม.วงษ์ชวลิตกุล – รพ.สต.ขนาย – แยกจอหอ – ค่ายสุรนารายณ์
  6. สายสีส้มเข้ม เริ่มจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี – สถานีขนส่ง 1 บขส.เก่า – เทอร์มินอล 21 โคราช – สถานีขนส่งแห่งที่ 2 บขส.ใหม่ – แม็คโคร – แยกประโดก -โรงแรมวีวัน – รพ.มหาราชนครราชสีมา – วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา – ถนนชุมพล – ศาลากลาง – ถนนมหาดไทย -ถนนสรรพสิทธิ์ – ถนนพลล้าน – ถนนอัษฏางค์ – คลังเก่า – อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
  7. สายสีส้มอ่อน (ต่อขยายจากถนนสรรพสิทธิ์) แยกถนนสรรพสิทธิ์ – สถานีบำบัดน้ำทน.นครราชสีมา – สุสานเม้งยิ้น – เทสโก้โลตัสหัวทะเล – สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5

การออกแบบเส้นทางวิ่งของรถ LRT นั้นคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ในอนาคต เช่น ในสายสีเขียวเข้มที่ใช่เป็นเส้นทางนำร่องก่อสร้างเป็นช่วงแรก จะเชื่อมต่อกับระบบรถไฟความเร็วสูง ที่สถานีรถไฟนครราชสีมา เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว หรือในส่วนของสายสีส้มเข้ม ที่เชื่อมต่อกับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่) รวมไปถึงเชื่อมกับศูนย์การค้าขนาดใหญ่ถึง 3 แห่ง

 

Comments

Powered by Facebook Comments