0 Min. read

สพฐ. ประกาศเปลี่ยนกฎหมายแล้วจากเดิมรับเด็กอนุบาลหนึ่งที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 4 ขวบ มาเป็น 3 ขวบแทน!

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ศธ.ว่า ตามมาตรา 54 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีการวางกรอบการดำเนินงานเรื่องของเด็กปฐมวัย โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. รวมถึงแนวปฏิบัติในการรับเด็กเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยสาระสำคัญของประกาศฯ ฉบับนี้ คือ ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาในชั้นอนุบาล 1 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพฐ.

ส่วนการนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียน ให้นับตั้งแต่วันที่เกิดไปจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พ.ค. 2560 ตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ดร.กมล ยังได้กล่าวต่ออีกว่า สำหรับแนวปฏิบัติการรับเด็กอนุบาลเข้ารับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 นั้นสามารถแบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ

  1. สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้สามารถเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ต่อไปได้ไม่เกินจำนวนห้องที่รับอยู่เดิม
  2. สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อน หากในเขตพื้นที่บริการไม่มีสถานศึกษา หรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่นเปิดรับเด็ก ให้สามารถรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา
  3. พื้นที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่นจัดการศึกษาอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจำนวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษานั้น ๆ ให้สถานศึกษาเปิดรับเด็กได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา ส่วนเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ให้อำนาจคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยผู้สื่อข่าวยังได้ว่า ประกาศของ สพฐ.ฉบับเดิมกำหนดเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนก่อนระดับชั้นประถมศึกษาให้รับเด็กที่อายุไม่น้อยกว่า 4 ขวบ ทำให้ปกตินักเรียนอายุ 3 ขวบจะเข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล


Source : ผู้จัดการ Online

 

Comments

Powered by Facebook Comments