3 Min. read

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประสบผลสำเร็จคว้ารางวัลดีเด่น ในการประกวด Thailand Energy Awards 2017 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ปลื้มเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับองค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลกรทุกระดับ แม้จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นปีแรก และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งเดียวที่ได้เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

ศ.ดร. ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส.

สำหรับการประกวด Thailand Energy Awards 2017 จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรผู้มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 262 ราย มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 66 รางวัล การประกวดแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านพลังงานทดแทน  ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และ ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดย มทส. ได้เข้าร่วมส่งผลงานในด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการตัดสิน ประกอบด้วย  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยต้องมีผลงานวิจัย ผลงานด้านเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์   ผลงานด้านการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน การจัดทำสื่อและเผยแพร่ความรู้ และการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั้น  โดยในภาพรวมทางด้านกายภาพแล้ว มทส. ได้จัดให้มีรถมินิบัสไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไว้บริการรับส่งบุคลากรและนักศึกษาตลอดเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การสนับสนุนงานวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงาน เช่น กังหันลมประสิทธิภาพสูงชนิดใบพัดเดียว ระบบกำจัดขยะมูลฝอยจากชุมชนมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ  การพัฒนาต้นแบบโรงงานผลิตนำมันไบโอดีเซล ระบบแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร  โรงไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น โรงไฟฟ้าไฟฟ้าจากชีวมวล เป็นต้น เป็นต้น  ด้านบริการวิชาการ จัดให้มีการอบรมสัมมนาด้านอนุรักษ์พลังงานแก่คณะบุคลและองค์กรต่าง ๆ  รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดปี เหล่านี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้สั่งสมองค์ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร และนักศึกษาในการตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์พลังงานหันมาให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น การปรับระบบเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้เป็นหลอดประหยัดไฟในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย นับแต่ไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนและภายในตัวอาคาร จึงก่อให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลใหญ่จากกระทรวงพลังงานในปีนี้ ซึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยจะได้เข้ารับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป อธิการบดี มทส. กล่าว


Source : sut.ac.th

Comments

Powered by Facebook Comments