6 Min. read

ปฏิเสธไม่ได้ว่าธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ และ ‘มหาวิทยาลัย’ ก็นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ซึ่งในปัจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ้นบ่งชัดว่า หากมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพียงพอ จะสามารถสร้างสรรค์บุคคลให้มีความรู้ความสามารถได้ง่ายและมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังช่วยหล่อหลอมให้บุคคลมีความสุขและมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก (University Ranking 2017) โดย UI GreenMetric World University Ranking ซึ่งโครงการนี้ได้ริเริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2010 โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขนาดของมหาวิทยาลัย ทั้งในแง่จำนวนนักศึกษา ขอบเขตของพื้นที่ และปริมาณพื้นที่สีเขียว ขณะที่อีกส่วนคือข้อมูลการใช้พลังงาน การเดินทางสัญจร การใช้น้ำ การจัดการขยะและการรีไซเคิล รวมถึงความมุ่งมั่นของสถาบันในการดำเนินนโยบายต่างๆ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 6 ด้านคือ

 • การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 • การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 • การจัดการของเสีย
 • การจัดการน้ำ
 • การสัญจร
 • การศึกษา

สำหรับผลการจัดอันดับในปี 2017 นี้ ประกอบด้วย 619 มหาวิทยาลัย จาก 76 ประเทศ ผลปรากฎว่า อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวโลกคือ Wageningen University & Research ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ โดยมี University of Nottingham สหราชอาณาจักรเกรตบริเตนและนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ และ University of California Davis สหรัฐอเมริกา ตามมาเป็นลำดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

[ภาพบรรยากาศ Wageningen University & Research ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์]

[ภาพบรรยากาศ University of Nottingham สหราชอาณาจักรเกรตบริเตนและนอร์เทิร์นไอร์แลนด์ ]

ในส่วนของประเทศไทย น่ายินดีที่มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเช่นกันคือ

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 86
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 90
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 96
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อันดับที่ 122
 5. มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 143
 6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันดับที่ 156
 7. มหาวิทยาลัยสยาม อันดับที่ 168
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 176
 9. มหาวิทยาลัยแม้โจ้ อันดับที่ 183
 10. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อันดับที่ 195
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 213
 12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 227
 13. มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 229

[ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล]

[ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]

Source : FB – สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews

Comments

Powered by Facebook Comments