6 Min. read

หลังเปิดตัวโครงการ ‘โค้กขอคืน x Central Group Journey to Zero’ นำร่องส่งเสริมการแยกขยะบรรจุภัณฑ์จากต้นทางในบริเวณศูนย์การค้าของเซ็นทรัล ที่มีหัวใจสำคัญของโมเดลคือ การทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่พนักงานที่เก็บและคัดแยกบรรจุภัณฑ์ในร้านอาหาร หรือศูนย์อาหารของเซ็นทรัล ต้องได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมผ่านธุรกิจรีไซเคิลสมัยใหม่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม GEPP และความร่วมมือกับพันธมิตรของโค้ก เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เชื่อว่าหลายคนสงสัยว่า รูปแบบของแผนการดำเนินการเป็นอย่างไร เราจะมาเฉลยแบบเข้าใจง่ายๆ ให้อ่านกัน

แผนการดำเนินการมี 3 ภาคส่วนใหญ่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องคือ 1) GEPP สตาร์ทอัพเจ้าของดิจิทัลแพลตฟอร์มการจัดเก็บขยะประเภทวัสดุรีไซเคิล 2) ร้านอาหาร-ภัตตาคารของกลุ่มเซ็นทรัลที่มีวัสดุรีไซเคิลจากการแยกขยะ และ 3) บริษัทพันธมิตรผู้รับซื้อวัสดุและรีไซเคิล 5 บริษัท ได้แก่ บริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัดในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และบริษัท เวสท์ทีเรียล จำกัด

ขั้นตอนการดำเนินการคือ

GEPP จะให้ความรู้เรื่องการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลแก่ร้านอาหาร-ภัตตาคารในเครือบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ และ เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา ที่มีวัสดุรีไซเคิลจากการแยกขยะ โดยร้านนั้นๆ จะทำการคัดแยกขยะตามที่ได้รับความรู้จาก GEPP

 

GEPP เป็นตัวกลางประสานงานให้ผู้รับซื้อเข้าไปซื้อวัสดุรีไซเคิลจากร้านอาหารและภัตตาคาร

 

วัสดุรีไซเคิลที่ผู้รับซื้อซื้อจากร้านอาหารและภัตตาคารขายจะถูกส่งไปขายต่อให้กับพันธมิตรบริษัทผู้รับรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์โดยตรง เพื่อให้มีการนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่และลดปริมาณขยะทั้งหมดในภาพรวม โดยพันธมิตรบริษัทเหล่านั้น ได้แก่

  • บริษัท เวสท์ทีเรียล จำกัด ผู้รับซื้อกระดาษและกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด ผู้รับซื้อกระป๋องอลูมิเนียม และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ผู้รับซื้อวัสดุประเภทแก้ว และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต่อไป
  • บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้รับซื้อพลาสติกชนิด PET และนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัดในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี  ผู้รับซื้อพลาสติกชนิด High-density polyethylene (HDPE), Linear-low-density polyethylene (LLDPE), Low-density polyethylene (LDPE), และ Polypropylene (PP) และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต่อไป

** การจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ใช่การขอบรรจุภัณฑ์คืนจากผู้บริโภคฟรี แต่เป็นการขอซื้อจากร้านอาหารกลุ่มเป้าหมาย โดยที่พนักงานร้านอาหารที่เป็นผู้แยกบรรจุภัณฑ์ก็ได้รับเงินรายได้บางส่วนตามนโยบายของทางกลุ่มเซ็นทรัล  นอกจากนั้น รายได้อีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ขยายโครงการในอนาคตต่อไป

อย่างไรก็ดี บรรจุภัณฑ์ที่จัดเก็บได้จากโครงการ ‘โค้กขอคืน X Central Group Journey to Zero’ ทั้งหมด พันธมิตรผู้รับซื้อทุกรายจะกำหนดเกณฑ์คุณภาพและราคารับซื้อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในห่วงโซ่อุปทานที่มองเห็นคุณค่าร่วมกัน

โดยข้อดีของการจัดเก็บ-คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทางตามโครงการ ‘โค้กขอคืน’ เช่นนี้ จะช่วยให้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ถูกรับซื้อในราคาสูง และนำส่งขายให้กับบริษัทผู้รับซื้อวัสดุและรีไซเคิลได้อย่างตรงจุด  ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่า ขยะจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกนำไปจัดการอย่างเหมาะสม ไม่ตกค้างเสียมูลค่าอยู่ในบ่อฝังกลบ/เตาเผาขยะ หรือเล็ดรอดรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป.

Comments

Powered by Facebook Comments