2 Min. read

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในระดับนานาชาติที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในระดับองค์กรหรือระดับตัวบุคคลเอง โดยล่าสุด สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดแคมเปญ เกี่ยวช่วยโลก เชิญชวนผู้บริโภคใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า-ลดการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง รณรงค์ใช้ขวดแก้วเป็นหนึ่งทางเลือกในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค พร้อมผนึกพันธมิตรผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

โดยเรื่องนี้ ภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องแก้ไขควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจขององค์กร โดยหลายหน่วยงานในเครือได้มีโครงการสำคัญมากมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างล่าสุด บริษัทฯได้จัดแคมเปญ ‘เกี่ยวช่วยโลก’ เพื่อชวนทุกคนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลโลก ด้วยการชวนผู้บริโภคหันมาดื่มน้ำสิงห์ในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแกนการลดขยะภายใต้กรอบ 3R ได้แก่ Reuse การนำขวดแก้วกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัยและผ่านการทำความสะอาดที่มีมาตรฐาน, Reduce ลดการใช้พลาสติก ลดการสร้างขยะ และ Recycle เมื่อขวดแก้วถูกใช้ไประยะหนึ่งแล้วจะถูกนำไปผ่านกระบวนการทำลายเพื่อผลิตขวดแก้วขวดใหม่ต่อไป จึงทำให้กระบวนการของน้ำดื่มสิงห์ขวดแก้วตั้งแต่ผลิตจากโรงงานจนไปถึงมือผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด ขณะที่ขวดพลาสติกเราก็ได้พยายามสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกไม่ใช่เรื่องเลวร้าย หากผู้บริโภคแยกขยะให้ถูกต้อง-มีการจัดเก็บที่ดี ก็สามารถนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลต่อไปได้เช่นกัน

ด้าน ธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด ธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์ บริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า แคมเปญ ‘เกี่ยวช่วยโลก’ ของน้ำดื่มสิงห์เป็นการตอกย้ำถึงจุดแข็งของการมีบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการดื่มน้ำในชีวิตประจำวัน หากขวดแก้วมีการเติบโตมากขึ้นจะช่วยลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โดยเรามุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำในบ้านของผู้บริโภค

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวไทยหันมาดื่มน้ำขวดแก้วมากขึ้นจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัญหาขยะเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของโลกและประเทศไทย เพราะการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณขยะเพิ่มตามไปด้วย ในปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะจำนวน 27.93 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติกกว่า 2 ล้านตัน.

Comments

Powered by Facebook Comments