1 Min. read

ทส.ทุ่มงบประมาณกว่า 445 ล้านบาท จ้างงาน 16,488 อัตรา ช่วยคนตกงานและได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เข้าทำงานกับกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9 ,000 บาท จ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายนนี้

โดยเรื่องนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงข่าว “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19” โดยระบุว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การช่วยเหลือบัณฑิตที่ตกงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยหน่วยงานจัดจ้างงาน 1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับจำนวน 7,255 อัตรา จัดทำโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2) กรมป่าไม้ รับจำนวน 5,058 อัตรา ทำหน้าที่ลูกจ้าง ผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการปฎิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้” 3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับ 3,500 อัตรา เป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า และ 4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 675 อัตรา ทำโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน ทั้งหมดจำนวน 5 โครงการ รวมอัตราการจ้างทั้งสิ้น 16,488 อัตรา อัตราการจ้างเหมา 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 445,176,000 บาท

อนึ่ง นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์ COVID-19 ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เป็นผู้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยของตน ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือภาครัฐในการสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ฉุกเฉินของรัฐบาล และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

Comments

Powered by Facebook Comments