3 Min. read

วานนี้ (28 กรกฎาคม 2563) ณ ท้องสนามหลวง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภริยา พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ‘ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี … เราสร้างไปด้วยกัน’ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ นำประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส และผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยาและคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมโซนอาหารบริการประชาชน นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทำอาหารบริการประชาชน และแจกพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานฯ ณ บริเวณฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสา บริเวณฝั่งศาลฎีกา

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งและแวดล้อมได้ร่วมจัดนิทรรศการ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด มาเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน อาทิ การจัดการขยะพลาสติก การแจกพันธุ์กล้าไม้ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อนึ่ง การจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี … เราสร้างไปด้วยกัน กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ ด้านสุขภาวะอนามัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแก้ไขความยากจนระดับครัวเรือน การจัดการสาธารณภัย การทำการเกษตรผสมผสาน การตรวจวิเคราะห์ดิน การแจกเมล็ดพันธุ์ผัก การแสดงโมเดลโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก การจัดการขยะภายในชุมชน การทำรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การสอนสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย การทำหน้ากากอนามัย การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการจัดหางานผ่าน Job Box ในชุมชนที่ดี ซึ่งประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ทั้งความรู้ในด้านต่างๆ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งประชาชนจะได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่มที่หน่วยงานนำไปแจกจ่ายเพื่อปันสุขให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในทุกจังหวัดอีกด้วย.

Comments

Powered by Facebook Comments