7 Min. read

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทำ ‘โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า’ ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ และการฝึกอบรม ‘จิตอาสา’ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

โครงการนี้มีเป้าหมายรวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี 2563 – 2570 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน อนึ่ง โครงการดังกล่าวมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด นำคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมกับ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมถวายพระพร และกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม กลับคืนระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป

โอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย อนึ่ง โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า มีแผนและเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (ดำเนินการเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ค. 2563) ได้แก่ (1) จังหวัดเร่งด่วน จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่ และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศ พื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง (2) จังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดเร่งด่วน จำนวน 71 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ รวมทั้งประเทศ 7,100 ไร่

ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 (ดำเนินการในปี 2563-2570) (1) ปี 2563-2565 ฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช จำนวนรวมกันปีละไม่ต่ำกว่า 11,000 ไร่ รวม 2 ปี ไม่ต่ำกว่า 22,000 ไร่ รวมทั้งฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าใน 71 จังหวัดที่เหลือ (รวมกรุงเทพมหานคร) เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี รวม 71 จังหวัด 7,100 ไร่ต่อปี รวม 2 ปี จำนวน 14,200 ไร่ (2) ปี 2565-2570 กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวนร้อยละ 15-20 ของพื้นที่ต้นน้ำ (ชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2) ที่เสื่อมสภาพและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎรจำนวน 12.7 ล้านไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าอนุรักษ์/ อื่นๆ) ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนเฉลี่ยแห่งละ 50 ไร่ จำก 11,327 แห่ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 0.153 ล้านไร่ จากพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมาย จำนวน 1.5 ล้านไร่ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ จำนวน 20,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ ต่อปี รวม 5 ปี จังหวัดละ 500 ไร่ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ‘จิตอาสา’ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ (ระดับอำเภอ ระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (2) ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด รับฟังนโยบายการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า รวมทั้งรับฟังสรุปการฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม ด้าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1) ให้ทุกหน่วยงานแจ้งหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัดร่วมกันสร้างความรับรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นโครงการที่ทุกหน่วยงาน/ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนจึงจะประสบความสำเร็จ 2) ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วทั้งประเทศร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศให้มากยิ่งขึ้น 3) ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้ สามารถสอบถามข้อมูลกล้าไม้ได้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร.02-561-4292 – 3 ต่อ 5551 หรือขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และ 4) หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่สนใจเข้าร่วมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ หรือจัดทำกิจกรรมฟื้นฟูป่า (เช่น ทำฝาย ทำโป่งเทียม) สามารถติดต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อกำหนดพื้นที่และขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกัน.

Comments

Powered by Facebook Comments